ทีมแพทย์และประสบการณ์

รายชื่อแพทย์

รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

QUALIFICATIONS

 

 • Diploma Sub Board in Reproductive Medicine (Infertility)
 • Diploma Board in Family Medicine
 • Diploma Board in Obstetrics and Gynecology
 • Grad. Diploma In Clinical Sciences (OB&GYN)
 • M.D.

พญ. ปรวัน ตั้งธรรม
 • ประสบการณ์โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซนเตอร์ (Fulltime)
 • ประสบการณ์โรงพยาบาลเจ้าพระยา: ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 • ประสบการณ์ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร (Parttime)

QUALIFICATIONS

 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Thammasat University
 • Diploma, Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Diploma in Reproductive Endocrinology and Infertility, The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists

แพทย์หญิง ชมพูนุช จันทรกระวี
 • General Practitioner of Takuapa Hospital, Pangha
 • Resident of Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital.
 • Fellowship of Infertility unit, Reproductive Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology

 QUALIFICATIONS

 • Doctor of Medicine (1st Class Honours) , Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Diploma of Basic Science
 • Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital.

พญ. พาวรรณ ลิ้มวรพิทักษ์
 •  Intern at Prapokklao Hospital in Chanthaburi
 •  Undergraduate lecturer board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
 •  Postgraduate lecturer board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
 •  Lecturer of BMOG 412 Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology I
 •  Committee of MEQ Test for medical professions, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
 •  Committee of Quality Assurance in Education, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

QUALIFICATIONS

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
 • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Diploma, Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Diploma in Reproductive Endocrinology and Infertility

พญ. นลินี พาณิชยวัฏ
 • Lecturer at Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

QUALIFICATIONS

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • Diploma, Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Reproductive Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

พญ. ภัทราพร ชีระอารี

General practitioner

 • Banpong Hospital, Ratchaburi , Thailand
 • Kumphawapi Hospital, Udon Thani, Thailand

QUALIFICATIONS

 • M.D. (First-Class Honors), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Graduate Diploma in Clinical Sciences (OB-GYN)  Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University
 • Diploma, Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

พญ. วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย
 • Internship at Buriram Hospital, Buriram, Thailand
 • Internship at Kangkhor Hospital, Chiyapoom, Thailand
 • Internship at Bangkruai Hospital, Nonthaburi, Thailand

QUALIFICATIONS

 • Doctor of Medicine (First Class Honors), Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Mahidol University
 • Diploma, Graduate Education in Basic Sciences, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Diploma, Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Fellowship in Reproductive Medicine, Department of Obstetrics & Gynecology,
 • Faculty of Medicine, Chulalongkorn University