Skip to content Skip to footer

ทีมแพทย์ และตารางออกตรวจแพทย์

our team

Meet our team

Genesis Fertility Center หรือ GFC คือศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยากแบบครบวงจร ก่อตั้งโดย รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรชั้นนำ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว เจตนารมณ์ดังกล่าว ขับเคลื่อนให้ GFC ออกแบบและพัฒนาบริการอย่างเข้าใจ รู้จริง และใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับรายบุคคล เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงที่สุด ก่อนดำเนินการรักษาอย่างรัดกุม ละเอียด ใส่ใจทุกขั้นตอน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนของ GFC ยังพร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านความพร้อมของร่างกายและจิตใจ เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการมีบุตรมากที่สุด

ทุกขั้นตอนโปร่งใส ได้มาตรฐาน มีการรายงานผลอย่างใกล้ชิด ให้คนไข้กับทีมผู้รักษารับรู้และเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตรงกัน อบอุ่นด้วยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเอง ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ความละเอียดอ่อนและประสบการณ์สูงในการเลี้ยงดูตัวอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ อุ่นใจด้วยการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับคนไข้แต่ละราย เพราะเราเข้าใจทุกความกังวลของครอบครัวและให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคนไข้เป็นอันดับแรก

ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้าและความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร ทำให้ GFC โดดเด่นเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย