Skip to content Skip to footer

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION & MISSION

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION

            เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และยึดมั่นในหลักจริยธรรม

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

             เราเชื่อว่าความสำเร็จในการให้บริการของเราจะมอบความสุขให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor) ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่เราใช้ ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญต่อการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เทคโนโลยีที่เราใช้ ไม่เพียงแต่ต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุด แต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง ส่งผลต่อการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถดึงศักยภาพและสนับสนุนศักยภาพของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ให้บริการอย่างยอดเยี่ยม อันจะนำไปสู่อัตราความสำเร็จในการรักษาที่เพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการบริการอย่างกว้างขวาง

ภูมิภาคอาเซียน

             เราเชื่อว่าเราสามารถเป็นผู้นำด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนได้ เพราะเรามีบุคลากรและทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ของประเทศไทยเรายังเอื้ออำนวยต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่โดดเด่น เรามองว่าากรเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนนี้จะช่วยเป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมผ่านการเติมเต็มรากฐานทางครอบครัว และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศผ่านการทำงานของกลไกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ยึดมั่นในหลักจริยธรรม

             เราให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและการให้บริการบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม เพราะทุกๆ ขั้นตอนของการให้บริการมีผลต่อชีวืตคู่และชีวิตที่เกิดใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยแนวทางการยึดมั่นในหลักจริยกรรมนี้จะครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของเราทั้งหมด เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม             

             จะเป็นศูนย์รวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนำด้านการเจริญพันธุ์ เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ และคู่สมรสที่ปราถนาอยากมีบัตรที่สมบูรณ์แข็งแรง มาเติมเต็มความสุขของครอบครัว

             ผลิตภัณฑ์ของเราถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกระทบต่อลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการเจริญพันธุ์ที่ครบวงจร (Solution Provider) เพื่อที่จะสามารถรักษาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ โดยเราจะมุ่งเน้นในการรวบรวมและบูรณาการทรัพยกากรหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ได้แก่ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

             เราตั้งใจให้ผลิตภัณฑ์ของเรามอบความสุขและสร้างความหวังในกับชีวิตครอบครัวของลูกค้าของเรา เมื่อครอบครัวของลูกค้ามีความสุขและมีความหวัง จะก่อให้เกิดครอบครัวที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อความผันแปรทางสังคม กลายเป็นหน่วยสังคมที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน

             เราเชื่อว่า เมื่อหน่วยงานทางสังคมที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่าครอบครัวมีคุณภาพแข็งแกร่งแล้ว จะส่งผลเชิงบวกต่อสังคมในด้านต่างๆ อีกมากมาย ก่อให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ทางสังคมอย่างแท้จริง

MISSION