Skip to content Skip to footer

เรื่องราวของเรา

GENESIS FERTILITY CENTER

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC)

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC) คลินิกมีบุตรยาก และ อยากมีลูก

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

 

GENESIS FERTILITY CENTER (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการทํา IVF ทำICSI หรือ เด็กหลอดแก้ว IUI รวมถึงบริการฝากไข่ (egg freezing) บริการตรวจ AMH และบริการตรวจโครโมโซม ด้วยทีมแพทย์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว โดยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างลงตัวขอ

  • นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริญเกียรติ คุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ผู้มีชื่อเสียงในวงการ
  • นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ คุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ นักลงทุน นักธุรกิจ
  • พญ.ปรวัน ตั้งธรรม คุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์
  • คุณปิยะดา วิรัตน์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์
  • คุณภาสิริ อรวัฒนศรีกุล นักธุรกิจผู้เคยได้รับบริการด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

การก่อตั้ง GFC ในปีดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการตั้งองค์กรที่มีรากฐานแข็งแกร่งตั้งแต่ต้น เพราะเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำธุรกิจด้านการเจริญพันธุ์ ได้แก่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจผู้เคยเข้ารับบริการด้านการเจริญพันธุ์ รวมถึงนักลงทุนผู้มีประสบการ์ในธุรกิจดังกล่าว การรวมตัวกันดังกล่าวส่งผลให้เกิดการระดมความคิดที่มีมุมมองหลากหลาย และครบถ้วน ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้จริง การออกแบบกระบวนการการให้บริการที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ไปจนถึงการส่งมอบผลลัพธ์และคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ จนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์จนทุกวันนี้

จุดเด่นอีกจุดหนึ่งในช่วงการก่อตั้ง GFC คลินิกมีบุตรยาก และ อยากมีลูก

คือความมุ่งมั่นร่วมกัน 3 ประการของผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 5 ท่าน อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

  • ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการของแพทย์ผู้ชำนาญการ ประกอบกับประสบการณ์ในการเข้ารับบริการโดยตรงของ คุณภาสิริ อรวัฒนศรีกุล ทำให้ผู้ก่อตั้งเห็นโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์นี้ให้มีคุณภาพที่ดีมากขี้น พร้อมกับมอบความอบอุ่นและความเข้าใจตลอดการบริการ อันส่งผลให้ GFC สามารถมอบความสุขและผลลัพธ์ให้แก่ลูกค้าได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นวงกว้างมากขึ้น
  • ผู้ร่วมก่อตั้งมีความเห็นตรงกันว่า ศาสตร์และศิลป์ ของการเจริญพันธุ์นี้จะสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์ในระยะยาว จึงตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะผลักดันให้ GFC เป็นหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนและผลิตบุคลากรที่มีความรู้และมีคุณภาพออกสู่ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ในภาพรวมที่ดี โดยไม่เพียงส่งผลกระทบในระดับประเทศแต่ยังอาจส่งผลในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกัน
  • ผู้ร่วมก่อตั้งเห็นว่า การสร้างโอกาสในการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องยนต์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่งผลให้สถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุด ได้แก่ สถาบันครอบครัว มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพนี้จะทำหน้าที่ส่งมอบคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่มีความสุข หรือเยาวชนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน