GFC Clinic ขอส่งกำลังใจให้บุคลากร​ทางการแพทย์​และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มุ่งมั่นเสียสละในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 💚

You are here: