GFC Clinic เติมเต็มฝันอย่างมืออาชีพ💚 ด้วยการเลือกใช้ Laser Assisted Hatching ในการเจาะเปลือกไข่เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนออกมาจากเปลือกไข่ได้ง่ายขึ้น

You are here: