Skip to content Skip to footer

รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ

ตำแหน่ง

 • รองศาสตราจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก (2561-ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (วาระ 2565-2567)

ความชำนาญการ : ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยากกว่า 23 ปี
ภาษา : ไทย อังกฤษ
คุณวุฒิ : ปริญญาบัตร การศึกษาหลังปริญญาและสถาบันการ

ศึกษา 

 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (ภาวะมีบุตรยาก) ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ชีววิทยาการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยาก

ตารางออกตรวจแพทย์

 • วันอังคาร เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น.
 • วันพฤหัส เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.