Skip to content Skip to footer

วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทยมาจวบจนทุกวันนี้
ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ “พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”