Skip to content Skip to footer

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของไทย ซึ่งเป็นวันระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม (ไทย) ฉบับถาวร ขึ้นตั้งเป็นฉบับแรก และหลังจากนั้นจึงถือว่าวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันรัฐธรรมนูญ”