Skip to content Skip to footer

วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยาม ถือเป็นกฎหมายสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย