Skip to content Skip to footer

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

#วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครัังแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

จากนั้น จึงมีสาวกรูปแรกขึ้น คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ที่ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ดังนั้นถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ …ในวันนี้อย่าลืมพาครอบครัวไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านกันนะคะ 🙏