Skip to content Skip to footer

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

#วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
เป็นวันที่พระสงฆ์ปวารณาตนว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน มาร่วมทำบุญ รักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสกันค่ะ 🙏