Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

ขอขอบคุณ คุณหมอปรวัน และทีมพยาบาลของคลินิก GFC มากๆค่ะ เป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ในการทำ ICSI ทีมแพทย์และทีมพยาบาลของ GFC ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากค่ะขอบคุณคุณหมอปรวันมากๆ