Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

GFC Happy Moments

GFC มีทีมนักวิทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน embryo มีแลปที่ได้มาตรฐานสากลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การเจริญเติบโตของ embryo ถึงในระยะที่ต้องการ จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ให้สูงมากขึ้น ขอแสดงความยินดีกับ คุณจารุวรรณ และ คุณนิธิภัทร์ ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับทีมแพทย์และทีมแลปของ GFC
#GFChappymoments #GFCbangkok #GFCทีเดียวติด #ทีมแพทย์GFC #IVF #ICSI #เด็กหลอดแก้ว #baby #มีลูกไม่ยากหากมาที่GFC