Skip to content Skip to footer

ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนนำไปย้ายดีหรือไม่

ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนนำไปย้ายดีหรือไม่

ทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนนำไปย้ายสู่โพรงมดลูกดีหรือไม่

บ่อยครั้งที่คู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก และตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI มักตั้งคำถามที่ว่า “เราควรตรวจโครโมโซมตัวอ่อนนำไปย้ายดีหรือไม่” ในทางการแพทย์การตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนเป็นทางเลือกหนึ่งของการการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคู่รักในแต่ละราย ซี่งการตรวจโครโมโซมก็มีทั้งด้านที่ดี และการไม่ตรวจโครโมโซมก็มีด้านดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของคู่รักแต่ละคู่
แต่ก่อนที่คู่รักจะตัดสินใจตรวจโครโมโซมตัวอ่อนหรือไม่นั้น คู่รักควรทำการศึกษาข้อมูลถึงข้อดีหากตรวจโครโมโซมตัวอ่อน กับข้อดีหากไม่ตรวจโครโซมตัวอ่อน เพื่อคู่รักจะได้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่า ต้องการจะทำการตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนหรือไม่ โดยมีสิ่งที่ควรพิจารณาประกอบตัดสินใจตรวจโครโมโซมตัวอ่อน มีดังนี้

· ความเสี่ยงในการตัดดึงเซลล์ตัวอ่อน (Embryo Biopsy) การดึงเซลล์ตัวอ่อน 1-2 เซลล์จากตัวอ่อนระยะวันที่ 3 (ซึ่งปกติมี 8 เซลล์) อาจทำให้ตัวอ่อนหยุดการเจริญได้ทั้งก่อนหรือหลังการย้ายตัวอ่อนกลับ แต่โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก เมื่อถึงเซลล์ในระยะวันที่ 5 หรือวันที่ 6 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการตัดเซลล์ตัวอ่อนทำให้ได้ทารกที่มีความผิดปกติ
· ห้องแล็ปตรวจโครโมโซมตัวอ่อนต้องมีศักยภาพและต้องมาตรฐานที่ดี เพื่อการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนที่ดีเพียงพอ เพราะหากห้องแล็ปไม่ได้มาตรฐานเพียง จะทำให้ตัวอ่อนมีโอกาสเสี่ยงบอบช้ำหรือตายได้ในที่สุด
· ตัวอ่อนเจริญเติบโตดีและมีเกรดระดับดี กรณีที่ตรวจอ่อนมีเกรดระดับดีและมีการเจริญเติบโตที่ดีนั้น สามารถนำไปตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงได้
· ตัวอ่อนอยู่ภาวะที่มีการเจริญเติบโตช้าและเกรดไม่ดี ในกรณีนี้ไม่แนะนำให้นำตัวอ่อนไปตรวจโครโมโซม เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะเป็นโครโมโซมตัวอ่อนจะมีความผิดปกติสูง ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยใช่เหตุ
· ผู้หญิงที่มีอายุมาก ผู้หญิงไม่ว่าจะมีอายุน้อยหรือมากมีความเสี่ยงที่โครโมโซมตัวอ่อนจะผิดปกติ หากแต่ว่าผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสโครโมโซมตัวอ่อนจะผิดปกติ 23% และเมื่ออายุมากขึ้นเป็น 40 ปี พบว่ามีโอกาสที่ตัวอ่อนผิดปกติจะสูงถึง 58%
· ผลตรวจโครโมโซมถูกต้องเสมอหรือไม่ ผลการตรวจโครโมโซมจากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์จะมีความเสี่ยงเล็กน้อยหรือเกิดผลลวง ขณะที่ผลวิจัยปัจจุบันโอกาสอ่านผลผิดพลาดในเทคนิค NGS ตรวจโครโมโซมน้อยกว่า 1%

ข้อดีการตัดสินใจตรวจโครโมโซมตัวอ่อน

· ถ้าในกรณีที่ผลการตรวจผิดปกติหมดทุกตัว จะทำให้คู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูกไม่ต้องเสียเวลาที่เข้าสู่กระบวนปฏิสนธิ และหากต้องการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI ก็จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น
· ประหยัดค่าใช้จ่าย การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ทำให้คู่รักที่มีภาวะมีบุตรยากและอยากมีลูก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย อาทิ ค่าแช่แข็งตัวอ่อน และค่าการย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูกของผู้หญิง
· ไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายตัวอ่อน การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน เมื่อทราบผลลัพธ์ตัวอ่อนมีความปกติ ทำให้คู่รักไม่ต้องเสียเวลาการเตรียมย้ายตัวอ่อนหรือกระทั่งการพักฟื้นของฝ่ายหญิงหลังจากการย้ายตัวอ่อน
· ลดความเสี่ยงการท้องที่ผิดปกติ เนื่องจากจากการย้ายตัวอ่อนที่ผิดปกติเข้าไป มีโอกาสภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้เกิดการแท้ง เช่น ภาวะตกเลือดหรือการติดเชื้อ รวมถึงการตั้งครรภ์ทารกที่พิการ และต้องขูดมดลูกเพื่อยุติการตั้งครรภ์
· ทำใจได้ง่ายกว่า สำหรับคู่รักที่ทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI เมื่อตรวจโครโมโซมตัวอ่อนแล้วทราบผล คู่รักอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจที่ไม่มีตัวอ่อนผิดปกติ แต่ทำให้คู่รักทำใจได้ง่ายกว่าการที่ย้ายตัวอ่อนที่ผิดปกติเข้าไปแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะเสี่ยงแท้ง ท้องลม หัวใจหยุดเต้น

ใครที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม

  • ผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้วมาก่อนแล้วไม่สำเร็จในการตั้งครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ผู้หญิงอายุมากกว่า 35 ปี จึงมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคดาวน์ซินโดรม
  • ผู้หญิงที่เกิดภาวะแท้งซ้ำ ในขณะที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์อย่างน้อยสองครั้งติดต่อกัน
  • ผู้หญิงที่เคยมีการตั้งครรภ์เด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติมาก่อน เช่น ดาวน์ซินโดรม
  • ประวัติโครโมโซมผิดปกติในฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง

ทำ ICSI เด็กหลอดแก้ว ควรตรวจโครโมโซม NGS ดีไหม?

การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนนั้น สำหรับคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก ควรจะเป็นผู้ที่มีจำนวนตัวอ่อนบลาสโตซิสต์ที่มีคุณภาพดีจากการทำเด็กหลอดแก้ว

สำหรับการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนแบบ Next Generation Sequencing (NGS) เป็นการตรวจคัดกรองตัวอ่อนโครโมโซมอย่างละเอียดในระดับโครโมโซมและระดับยีนจึงกรองตัวอ่อนที่พันธุกรรมผิดปกติ โดยวิธีการตรวจโครโมโซมของคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูกโดยการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI จะทำการเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะ Blastocyst และดึงเซลล์มาตรวจคัดกรอง NGS ของตัวอ่อน ก่อนการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก

ข้อดีของการตรวจ NGS ตัวอ่อนถือเป็นเทคนิคการตรวจโครโมโซมมีผลลวงผิดพลาดน้อยกว่า 1% และเป็นวิธีการวิเคราะห์พันธุกรรมในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI ทำให้เราทราบคุณภาพตัวอ่อนแม่นยำสูงถึง 99% เมื่อตรวจโครโมโซมตัวอ่อนทำให้คู่รักทราบความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก และยังสามารถเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงได้ เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น และขณะเดียวกันก็ช่วยลดอัตราการยุติการตั้งครรภ์ ที่เกิดจากตัวอ่อนมีความผิดปกติ และลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นได้อีกด้วย

สรุปตรวจโครโมโซมตัวอ่อนดีไหม

คู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน ควรจะเป็นผู้ที่มีตัวอ่อนบลาสโตซิสต์ที่มีคุณภาพดีจากการทำเด็กหลอดแก้ว

การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนดีหรือไม่นั้น คำตอบขึ้นกับว่าคู่รักยอมรับกับความเสี่ยงที่เด็กจะมีโอกาสผิดปกติตามอายุของคุณได้มากน้อยแค่ไหน หากไม่สามารถยอมรับกับความเสี่ยงจากผลผิดปกติโครโมโซมตัวอ่อนแนะนำให้ตรวจโครโมโซมดีกว่า เพื่อป้องกันความเสียใจจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ ภาวะแท้ง หรือเด็กหัวใจหยุดเต้น

เมื่อคู่รักศึกษาข้อมูลทั้ง “ข้อดี ” การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนกับ “ข้อดี” หากไม่ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าต้องการจะทำการตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนหรือไม่ ซึ่งจะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง โดยอาจจะได้รับคำแนะนำอธิบายจากแพทย์ที่ทำการรักษาภาวะมีบุตรยากอย่างละเอียด ก่อนจะตัดสินใจตรวจโครโมโซมหรือไม่ตรวจ

หากคู่รักที่ทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI และกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก สามารถมาปรึกษาได้ที่ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยากแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร

สำหรับการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนของ GFC เราใช้เทคนิค NGS เป็นวิธีการวิเคราะห์พันธุกรรมในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI ทำให้เราทราบคุณภาพตัวอ่อนแม่นยำสูงถึง 99% จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการฝังตัว รวมถึงลดความเสี่ยงท้องลม ลดความเสี่ยงเด็กผิดปกติจากโครโมโซมได้อีกด้วย

พิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าแพคเกจ ฝากไข่ และ ICSI กับทาง GFC เท่านั้น
โปรโมชั่นผ่อน 0% 6 เดือน สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี และ 0% 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพานิชย์

สามารถปรึกษาได้ที่

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.