Skip to content Skip to footer

เหตุที่ Success Rate การทำ ICSI ของเราได้ผลสูง

เหตุที่ Success Rate การทำ ICSI ของเราได้ผลสูง

มีลูกยาก ทำ ICSI กับ GFC เพิ่มโอกาสการสำเร็จการตั้งครรภ์

คู่รักที่ประสบกับภาวะมีบุตรยาก เมื่อเข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อช่วยการเจริญพันธุ์โดยทำ IUI และ IVF แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ การรักษาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการทำ ICSI ซึ่งจะช่วยให้คู่รักสามารถประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น เนื่องจากโอกาสปฏิสนธิสำเร็จของการทำ ICSI อยู่ที่ 30 – 40% นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการรักษาด้วย IUI และ IVF

โอกาสที่คู่รักมีลูกยากและอยากมีลูกประสบความสำเร็จจากการตั้งครรภ์ด้วยการทำ ICSI ที่สูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย ICSI ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีโรงพยาบาล ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ให้บริการคำปรึกษาและรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยการทำ ICSI อย่างแพร่หลาย

ทำไมอิ๊กซี่ (ICSI) เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

อิ๊กซี่ (ICSI) หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection เป็นการปฏิสนธิที่ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงเซลล์ไข่และอสุจิร่วมกัน แต่เป็นการฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง จากนั้นทำการเพาะเลี้ยง แล้วย้ายตัวอ่อนเข้าสู่มดลูก หลายคนสงสัยว่าโอกาสสำเร็จการตั้งครรภ์ ICSI ถึงสูงกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วย IVF และ IUI ที่ผ่านมาคู่รักคิดว่าการฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรง จะเกิดการปฏิสนธิได้ 100% แต่การที่อสุจิถูกฉีดเข้าไปในไข่ เซลล์ไข่อาจไม่ได้แบ่งตัวและกลายเป็นตัวอ่อน
การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย ICSI นักวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบไข่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิสนธิ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อประเมินโครงสร้างภายในไข่อยู่ในระยะการพัฒนาหรือไม่ และจะดำเนินการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดจำนวน 1 ตัว ฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ 1 ใบ ทำให้การรักษาด้วย ICSI จะเพิ่มความสามารถในการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิได้มากกว่า โดยขั้นตอน ICSI ประเมินโครงสร้างภายในไข่และคัดเลือกอสุจิ มีดังนี้
· นักวิทยาศาสตร์จะเลือกตัวอสุจิที่ดูแข็งแรงที่สุด และที่เหมาะสมที่สุดเพื่อฉีดเข้าไปในไข่ของฝ่ายหญิง
· ประเมินตำแหน่งที่ดีที่สุดในการฉีดอสุจิเข้าไปในไข่ กล้องจุลทรรศน์กำลังสูงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ ฉีดอสุจิที่เลือกเข้าไปในไข่ได้อย่างแม่นยำมาก เพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างที่สำคัญภายในไข่ที่เรียกว่าแกนหมุน การวิจัยพบว่าการฉีดไข่ออกจากแกนหมุนส่งผลให้อัตราการปฏิสนธิสูงขึ้นและคุณภาพของตัวอ่อนดีขึ้น

GFC บริการทำ ICSI success rate สูง

ผู้ที่มีลูกยากและอยากมีลูก เมื่อรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำ ICSI โอกาสการตั้งครรภ์อยู่ที่ 65 – 70% แต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของฝ่ายหญิงด้วย หากอายุไม่เกิน 35 ปี โอกาสตั้งครรภ์สำเร็จจะอยู่ที่ 30 – 40% และหากอายุเกิน 40 ปี โอกาสตั้งครรภ์จะอยู่ที่ 10 – 20% ดังนั้นอัตราส่วนของความสำเร็จการทำ ICSI ตามมาตรฐานจะอยู่ที่ระดับ 30-40%

สำหรับ Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก มีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้มีลูกยาก ด้วยมาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูง ทำให้อัตราความสำเร็จในการทำ ICSI ของ GFC อยู่ที่ประมาณ 60-65% หากกรณีฝ่ายหญิงเข้าเกณฑ์สามารถตรวจโครโมโซมตัวอ่อน และใส่ตัวอ่อนที่ปกติกลับสู่โพรงมดลูก อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จะสูงขึ้นถึง 70-75% โดยกระบวนการรักษาของ GFC มีดังนี้
· วางแผนและรักษาครบวงจร การรักษาด้วยการทำ ICSI ใช้ระยะเวลา 2 เดือน โดยแพทย์จะดูแลช่วงการกระตุ้นไข่ การวางแผนปริมาณยาที่เหมาะสมในการกระตุ้นไข่ให้ได้จำนวนและคุณภาพที่ดีที่สุด การเก็บไข่ เก็บอสุจิออกมา ย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
· นักวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญเลี้ยงตัวอ่อน Genesis Fertility Center (GFC) เรามีนักวิทยาศาสตร์หรือทีมแลปทำหน้าที่ต้องคอยเลี้ยงดูตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นอย่างดี เพื่อให้ตัวอ่อนรอดไปจนถึงระยะที่เหมาะสม
· เทคโนโลยีขั้นสูงแม่นยำ Genesis Fertility Center (GFC) มีเทคโนโลยีตรวจโครโมโซมตัวอ่อน (NGS) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์พันธุกรรมในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI ทำให้คุณภาพตัวอ่อนแม่นยำสูงถึง 99% จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการฝังตัว รวมถึงลดความเสี่ยงท้องลม ลดความเสี่ยงเด็กผิดปกติจากโครโมโซม
· ขั้นตอนตรวจโครโมโซมตัวอ่อน Genesis Fertility Center (GFC) มีระบบการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน หากฝ่ายหญิงมีข้อบ่งชี้ อาทิ ฝ่ายหญิงมีอายุ 35 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป เคยตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการจากโครโมโซมผิดปกติ หรือมีบุตรที่ป่วยด้วยโรคที่มีความผิดปกติรุนแรง เช่น ธาลัสซีเมีย รวมทั้งเคยมีประวัติตั้งครรภ์แล้วแท้งก่อน 12 สัปดาห์ 2 ครั้งขึ้นไป และทำการรักษาด้วยวิธี ICSI และใส่ตัวอ่อน 2 ครั้ง แล้วยังไม่ตั้งครรภ์
· ทีมแพทย์จบเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โดยตรง Genesis Fertility Center (GFC) เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจรในประเทศไทย ที่ทีมแพทย์ส่วนใหญ่สำเร็จจากศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในสาขาทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โดยตรง จึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การรักษาผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก
· ยึดมั่นการทำงานเป็นทีม ทางทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และทีมพยาบาลร่วมการทำงานเป็นทีม เมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการทำ ICSI โดยดำเนินการรายงานผลตัวอ่อนให้คนไข้ทราบ เพื่อที่จะได้ทราบความเป็นไปและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไข้ได้เห็นอนาคตลูกของตัวเอง
· บริการให้คำปรึกษา Genesis Fertility Center (GFC) เข้าใจถึงความต้องการของคู่รัก ด้วยบริการให้คำปรึกษาผ่านทางทางไลน์ โดยมีคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ส่วนทีมพยาบาล นอกจากจะดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ข้อมูลการรักษาในวันที่คนไข้มาพบแพทย์แล้ว ยังมีเบอร์ฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. หากเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับคนไข้ที่เข้าแพ็กเกจ ICSI
· มีการโทรแจ้งเตือนผู้รักษา Genesis Fertility Center (GFC) มีการโทรแจ้งเตือนเวลาฉีดยาคนไข้ทางโทรศัพท์ เพื่อให้คนไข้ฉีดยาอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา ซึ่งการฉีดยาตรงเวลานี้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การรักษาประสบความสำเร็จมากขึ้น

คู่รักที่ควรรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย ICSI

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย ICSI ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคู่สมรสที่ลองใช้วิธีแก้ปัญหามีบุตรยากด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทำ IVF และ IUI แล้วไม่สำเร็จ แพทย์ถึงพิจารณาเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วย ICSI เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์ นอกจากนี้คู่รักที่ควรทำ ICSI หลักๆ มีสาเหตุจากฝ่ายชาย ที่มีปัญหาสเปิร์มผิดปกติ ทั้งเรื่องคุณภาพ ปริมาณ รูปร่าง และอสุจิเคลื่อนไหวไม่ดี (Abnormal sperm production or function) หรือผ่านการทำหมันไปแล้ว
สำหรับฝ่ายหญิง การรักษาด้วย ICSI สาเหตุมาจากมีอายุมากกว่า 35 ปี อาจจะมีผนังไข่ที่หนากว่าปกติ อสุจิเจาะเข้าไปในไข่ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถปฏิสนธิ หรือมีสาเหตุจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ (Endometriosis), ท่อนำไข่ตันหรือเสียหาย (Fallopian tube damage or blockage), ภาวะตกไข่ผิดปกติ (Ovulation disorders), มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งฝ่ายหญิงผ่านการทำหมัน (Female sterilization) ด้วยการผูกท่อนำไข่ ตัดท่อนำไข่ หรือทำให้ท่อนำไข่อุดตัน
ปัจจุบัน Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของผู้ที่อยากมีลูก ตลอดจนแนะนำให้คำปรึกษาและเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม โดยมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการ ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และทีมพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา โดยให้บริการรักษาผู้มีลูกยากด้วยวิธี ICSI เพราะเป็นการทำ ICSI ประสบความสำเร็จสูงกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วย IVF และ IUI
หากคุณคือคู่รักที่ต้องการปรึกษาโรคภาวะมีลูกยาก Genesis Fertility Center คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก มีบริการครบวงจร ทุกบริการเพื่อแก้ปัญหามีบุตรยาก ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีโอกาสเห็นผลสูงสุด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างโปร่งใส

สามารถปรึกษาได้ที่

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.