Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

GFC Happy Moments
ขอแสดงความยินดีกับคุณสนธยา และ คุณธนพันธุ์ ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอมิ้งค์ พญ.ปรวัน ตั้งธรรม โชคดี X2 เลยค่ะ ปัจจุบันอายุครรภ์ 24 สัปดาห์แล้ว GFC ขอขอบคุณในความไว้วางใจในการรักษาที่เรา