Skip to content Skip to footer

GFC Mum To Be

GFC Mum To Be
ขอบคุณ คุณหมอปรวัน ทีมพยาบาล นักวิทย์ และ Staff ทุกคนที่ GFC มากๆค่ะ ทำ ICSI เป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จในครั้งเดียว ทำให้ประทับใจในคุณภาพและความสามารถของ GFC และยังบอกต่อคนอื่นๆอีกหลายคนที่มีภาวะมีบุตรยากเหมือนกัน เพราะเราเชื่อในมาตรฐานการรักษา และความใส่ใจของทุกๆคนที่นี่ค่ะ ขอบคุณจากใจ
#GFCMumToBe