Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ราคา 300,000 บาท

ราคา 250,000 บาท ไม่จำกัดช่วงอายุ

ราคา 190,000 บาท สำหรับอายุไม่เกิย 37 ปี

การเข้ารับคำปรึกษาครั้งแรก

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

บริการฝากไข่

FET

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

IUI

การฉีดเชื้อผสมเทียม

ให้คำปรึกษาตรวจหาสาเหตุรักษาภาวะมีบุตรยาก

การคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม (NGS)

เด็กหลอดแก้ว/อิ๊กซี่