Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สำหรับอายุไม่เกิน 37 ปี

การเข้ารับคำปรึกษาครั้งแรก

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

บริการฝากไข่

FET

การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

IUI

การฉีดเชื้อผสมเทียม

ให้คำปรึกษาตรวจหาสาเหตุรักษาภาวะมีบุตรยาก

การคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม (NGS)

เด็กหลอดแก้ว/อิ๊กซี่